Polityka prywatności

Polityka prywatności w sklepie http://www.lampywcentrum.pl/

Wacław Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ WACŁAW BOROWSKI, z siedzibą pod adresem: ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak o numerze NIP: 7780157263, REGON: 630169783, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 1. Administratorem danych pozyskiwanych i przetwarzanych za między innymi za pośrednictwem systemu informatycznego - sklepu internetowego jest Wacław Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ WACŁAW BOROWSKI z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7780157263.
 2. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Administrator sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu i na okres realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz – pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub realizacją celów informacyjnych.
 6. Administrator dołożył wszelkich starań technicznych oraz organizacyjnych oraz zagwarantował zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie. Brak podania danych w procesie rejestracji uniemożliwi zawarcie i realizację umowy z procesorem.
 8. Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawartą z administratorem umową i w celu jej realizacji innym podmiotom realizującym na rzecz administratora usługi związane z dostawą towarów (logistyka) lub rozliczeniami finansowymi (księgowość).
 9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: Imię/Nazwisko/Ulica i numer domu/ Kod pocztowy/Miasto/Adres e-mail/Telefon komórkowy.
 10. Administrator informuje również, że podczas przetwarzania danych nie stosuje procesów profilowania danych.
 11. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 12. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Poza wyżej wymienionymi prawami użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawi do wniesienia skargi do organu nadzorczego. . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: [email protected] bądź też listownie na adres Sprzedawcy: F.H.WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ WACŁAW BOROWSKI ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak


Polityka cookies

 1. Sklep internetowy http://www.lampywcentrum.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 5. Sklep internetowy http://www.lampywcentrum.pl/ zbiera pliki cookies:
  1. stałe;
  2. analityczne;
  3. zewnętrzne.
 6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
  1. identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
  2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
  3. zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
  4. utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
  5. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
  6. optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości
 7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  1. czas nadejścia zapytania
  2. czas wysłania odpowiedzi
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika
  7. informacje o adresie IP
 8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.
Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: [email protected] lub poprzez numer telefonu: 61 8530 005.
 3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
 5. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie na stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych sklepu lub podmiotów współpracujących ze sklepem. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 6. W przypadku naruszenia o którym mowa w pkt 5 powyżej zostaną zastosowane odpowiednie kroki prawne, adekwatne do zastosowanego naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.
 8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 29 grudnia 2014 roku.
    Przejdź do: Praw autorskich
    Przejdź do: Regulaminu
    Przejdź do: Koszty dostawy
    Przejdź do: Koszyka 

Copyright © 2023 lampywcentrum.pl. All rights reserved.